Legislació lingüística

Aquesta secció conté un recull de textos legals sobre la llengua catalana.

Legislació espanyola

Constitució espanyola

Estatuts d'autonomia
Estatut d'autonomia de Catalunya
Estatut d'autonomia del País Valencià
Llei 1/2006 de reforma de l’Estatut d’autonomia de la Comunitat Valenciana
Estatut d'autonomia de les Illes Balears
Reforma estatut d'autonomia de les Illes Balears 2007
Estatut d'autonomia d'Aragó

Lleis
Llei de la societat limitada nova empresa per la qual es modifica la Llei 2/1995 de societats de responsabilitat limitada. (2003)
Llei d'enjudiciament civil (2000)
Llei del Registre Civil (1999)
Llei del contracte d'assegurança (1997)
Llei de règim jurídic de les administracions públiques (1992)
Llei sobre trànsit de vehicles i seguretat viària (1990)
Llei orgànica 2/1989, de 13 d'abril (BOE 92, del 18), del procediment militar
Llei orgànica 6/1985, d'1 de juliol (BOE 157, del 2), del poder judicial, modificada per la Llei orgànica 16/1994, de 8 de novembre (BOE 268, del 9)
Llei 30/1984, de 2 d'agost (BOE 185, del 3), de mesures per a la reforma de la funció pública
Llei de les ordenances militars (1978)

Reial decrets
Reial decret de modificació del Registre Civil (2000)
Reial decret sobre etiquetatge (1999)
Reial decret sobre imatge institucional de l'Administració general de l'Estat (1999)
Reial decret sobre publicació de les lleis en les llengües cooficials (1997)
Reial decret sobre reglament del Registre Mercantil (1996)
Reial decret sobre reglament del servei militar (1994)
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre (BOE 305, de 22 de desembre i correcció d'errades, BOE 12, de 14 de gener de 1987), pel qual s'aprova el reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals
Reial decret 1457/1986, de 10 de gener (BOE 169, de 16 de juliol). Regula l'activitat industrial i la prestació de serveis en els tallers de reparació de vehicles, dels seus equips i components
Reial decret sobre senyalització de carreteres, aeroports... (1982)

Ordres
Ordre sobre ús de les llengües a l’Administració militar (1987)
Ordre sobre provisió de llocs de treball a l'Administració perifèrica de l'Estat (1990)

Legislació de Catalunya

Lleis de Catalunya
Llei de polítics lingüística (1987)
Llei 39/2015, d’1 d’octubre (suplement en llengua catalana al BOE 236, de l'endemà), del procediment administratiu comú de les administracions públiques
Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (BOE, suplement en llengua catalana al núm. 261, de l’endemà), pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic
Llei 1/2015, del 5 de febrer (DOGC núm. 6810A, del 13), del règim especial d'Aran
Llei 20/2011, de 21 de juliol (BOE i suplement en llengua catalana núm. 175, de l'endemà), del Registre Civil, amb modificacions
Llei 35/2010, d'1 d'octubre, de l'occità, aranès a l'Aran
Llei 22/2010, de 20 de juliol (DOGC núm. 5677, del 23), del Codi de consum de Catalunya
Llei 20/2010, del 7 de juliol (DOGC 5672, del 16), del cinema
Llei 17/2010, del 3 de juny, de la llengua de signes catalana
Llei 12/2009, del 10 de juliol (DOGC 5422, del 16), d'educació
Llei 11/2007, d’11 d’octubre, (DOGC 4990, de 18 d’octubre), de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
Llei 8/2007, de 30 de juliol (DOGC 4940, de 3 d'agost; BOE 197, de 17 d’agost), de l’Institut Català de la Salut
Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol (BOE 172 i DOGC 4680, tots dos de l’endemà, i suplement núm. 16 del BOE en llengua catalana, de 21 de juliol), de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunyat
Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya (DOGC 4543, de 3.01.2006)
Llei d’Universitats de Catalunya (2003)
Llei sobre programació d'audiovisuals distribuïda per cable (1996)
Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre (BOE 281, de l'endemà; suplement núm. 17 en llengua catalana, de 31 de desembre), del Codi penal
Llei de l'estatut del consumidor (1993)
Llei sobre policies locals (1991)
Llei sobre autoritat lingüística de l'Institut d'Estudis Catalans (1991)
Llei sobre règim especial de la Vall d’Aran (1990)
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (1987)

Decrets de Catalunya
Decret 180/2014, de 30 de desembre, sobre el certificat de coneixements de llenguatge jurídic (nivell J)
Decret 12/2014, de 21 de gener, pel qual s'atorga a l'Institut d'Estudis Aranesi el caràcter d'acadèmia i d'autoritat lingüística de l'occità, llengua pròpia a Era Val d'Aran i oficial a Catalunya
Decret 128/2010, de 14 de setembre, sobre l'acreditació del coneixement lingüístic del professorat de les universitats del sistema universitari de Catalunya
Decret 139/2007, de 26 de juny (DOGC 4914, del 28), pel qual es regulen la denominació, els símbols i el registre d’ens locals de Catalunya
Decret 116/2005, de 14 de juny, (DOGC 4407, de 16 de juny) del Consell Social de la Llengua Catalana
Decret sobre televisions locals per ones terrestres (2003)
Decret de modificació del decret 107/1987(2002)
Decret 152/2001, de 29 de maig (DOGC 3406, d’11 de juny), sobre avaluació i certificació de coneixements de català, amb modificacions
Decret de protecció dels drets del consumidor (2001)
Decret 59/2001 pel qual s’estableix la Comissió de Toponímia i es modifica el decret 78/1991
Decret del Consell Social de la Llengua Catalana (2000)
Decret de mesures d'aplicació de la Llei de política lingüística (1998)
Decret sobre l'ús de la llengua catalana als documents notarials (1998)
Decret sobre concessions de radiodifusió (1998)
Decret sobre coneixement del català als concursos a places dels ens locals (1994)
Decret sobre establiments turístics (1994)
Decret sobre agències de viatges (1994)
Decret sobre ordenació i classificació dels establiments de restauració (1994)
Decret 244/1991, de 28 d'octubre (DOGC 1524, de 29 de novembre), sobre el coneixement de les dues llengües oficials per a la provisió de llocs de treball docents dels centres públics d'ensenyament no universitari de Catalunya, dependents del Departament d'Ensenyament
Decret sobre el coneixement de les llengües oficials dels docents dels centres públics (1991)
Decret 78/1991 sobre l'ús de la toponímia
Decret sobre reglament del personal al servei de les entitats locals (1990)
Decret que regula l’ús de les llengües oficials a l’administració de la Generalitat de Catalunya [decret 107] (1987)
Decret sobre l’aplicació de la Llei de Normalització Lingüística a l’ensenyament (1983)
Decret 389/1983 sobre etiquetatge de productes que es comercialitzen a Catalunya

Ordres de Catalunya
Ordre CLT/59/2012, de 22 de febrer (DOGC 6089, de 16 de març), del Cens d’entitats de foment de la llengua catalana
Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i s'actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística, amb modificacions posteriors
Ordre que desplega el decret anterior (1983)

Acords de Catalunya
Acord 295/2007, de 19 de desembre, pel qual s'aprova la Instrucció general del Consell de l'Audiovisual de Catalunya sobre la presència de la llengua i la cultura catalanes i de l'aranès en els mitjans de comunicació audiovisual (DOGC 5037, de 28 de desembre)

Legislació de les Illes Balears

Lleis de les Illes Balears
Llei 18/2016, 2016, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2017
Llei 4/2016, de 6 d’abril, de mesures de capacitació lingüística per a la recuperació de l’ús del català en l’àmbit de la funció pública
Llei de normalització lingüística (2016)
Llei de normalització lingüística (1986)
Llei 6/2005 de 3 de juny, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears (articles 32.3 i 46n)
Llei de règim jurídic de l'administració de les Illes Balears (2003)
Llei 5/2003, de 4 d'abril, de Salut
Llei de comerç (2001)
Llei 11/2001 de 15 de juny, d’ordenació de l’activitat comercial a les Illes Balears
Llei 1/1998 de l’estatut dels consumidors i usuaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears
Llei 2/1989, de 22 de febrer, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOCAIB núm. 38, de 28 de març de 1989; BOE núm. 169, de 17 de juliol)

Decrets de les Illes Balears
Decret 89/2019, de 29 de novembre, pel qual es crea i es regula l’oficina de defensa dels drets lingüístics a les Illes Balears
Decret 21/2019, de 15 de març, d’avaluació i certificació de coneixements de llengua catalana
Decret 8/2018, de 23 de març, pel qual es regula la capacitació lingüística del personal estatutari del servei de salut de les Illes Balears
Decret 11/2017, de 24 de març, d’exigència del coneixement de la llengua catalana en els procediments selectius d’accés a la funció pública i per ocupar llocs de treball de l’administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears
Decret 2/2017, de 13 de gener, d’exigència del coneixement de la llengua catalana en els procediments de provisió de llocs de treball de les entitats locals de les Illes Balears
Decret 93/2015, de 20 de novembre, pel qual es crea la delegació del govern de les illes balears per a l’Institut Ramon Llull
Decret 15/2013, de 19 d’abril, pel qual es regula el tractament integrat de les llengües als centres docents no universitaris de les Illes Balears (derogat)
Decret llei 5/2013, de 6 de setembre, pel qual s’adopten determinades mesures urgents en relació amb la implantació, per al curs 2013-2014, del sistema de tractament integrat de les llengües als centres docents no universitaris de les Illes Balears (derogat)
Decret 52/2006 sobre mesures per a fomentar la competència lingüística en llengües estrangeres...
Decret pel qual s’estableix l‘ordenació general dels ensenyaments de l‘Educació Infantil, l‘Educació Primària, i l‘Educació Secundària obligatòria a les Illes Balears (2004)
Decret 62/2003, sobre coneixements de català en l'accés a la funció pública
Decret 176/2003, de reforma del decret anterior
Decret 125/2000, d'ordenació general dels ensenyaments obligatoris a les Illes Balears
Decret que estableix l’estatut dels consumidors (1998)
Decret que regula l'ensenyament de i en català a les Illes Balears (decret de mínims) (1997)
Decret 100/1990, de 29 de novembre, regulant l'ús de les llengües oficials de l'administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears

Ordres de les Illes Balears
Ordre de 13 de setembre de 2004 per la qual es regula el dret dels pares [...] a elegir la llengua del primer ensenyament
Ordre per la qual es regulen els usos de la llengua en els centres docents no universitaris

Reglaments de les Illes Balears
Reglament orgànic del Consell Insular d'Eivissa i Formentera
Reglament orgànic del Consell Insular de Mallorca
Reglament orgànic del Consell Insular de Menorca

Novetats legislatives

Cròniques legislatives

Articles publicats per la revista Llengua i Dret que recullen les disposicions que apareixen anualment en els diferents territoris de parla catalana i a l’estat espanyol i que afecten el règim lingüístic i els usos i drets lingüístics.

Illes Balears