Memòria del Consell Econòmic i Social

El Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (CES) és l’òrgan col·legiat de participació, estudi, deliberació, assessorament i proposta en matèria econòmica i social. És un òrgan consultiu i estatutari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Des de 2001 elabora una Memòria socioeconòmica i laboral anual (a excepció del període 2012-2016). La major part dels anys s’ha dedicat un capítol a la llengua catalana, a excepció del període 2004-2006 i 2011:

Memòria del CES 2022. III. 10. Llengua i resum executiu
Memòria del CES 2021. III. 10. Llengua i Cultura
Memòria del CES 2020. III. 10. Llengua i Cultura
Memòria del CES 2019. III. 10. Llengua i Cultura
Memòria del CES 2018. III. 10. Llengua i Cultura
Memòria del CES 2017. III. 10. Llengua i Cultura
Memòria del CES 2010. III. 10. Cultura, llengua i organitzacions associatives
Memòria del CES 2009. III. 5. Cultura, llengua i organitzacions associatives
Memòria del CES 2008. III. 5. Cultura, llengua i esport
Memòria del CES 2007. III. 5. Cultura, llengua i patrimoni
Memòria del CES 2003. III. 5. Cultura. Marc normatiu i ús social de la llengua
Memòria del CES 2002. III. 8. Marc normatiu i ús social de la llengua
Memòria del CES 2001. III. 9. Marc normatiu sobre l’ús social de la llengua
Capítols relatius a la llengua catalana a la Memòria del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears