Noves adquisicions

2021

Referència del llibreTopogràficÍndex escanejat
Hyman, Larry M. & Plank, Frans (ed.) (2018). Phonological typology. Berlín: De Gruyter Mouton.414PHO
Trudgill, Peter (2006). New-dialect formation: the inevitability of colonial Englishes. Edinburgh: Edinburgh University.427TRU
Silverman, David (2020). Interpreting qualitative data. Londres: SAGE.301.072SIL
Wengraf, Tom (2020). Qualitative research interviewing: biographic narrative and semi-structured methods. Londres: SAGE.001.433WEN
Spolsky, Bernard (2009). Language management. Cambridge: Cambridge University Press.306.440 9SPO
Gordon, Matthew K (2016). Phonological Typology. Oxford: Oxford University Press.414 GOR

2020

Referència del llibreTopogràficÍndex escanejat
Massip-Bonet, Àngels. (2018). Imbricacions entre variació històrica i variació geogràfica en la llengua catalana. Barcelona: Universitat de Barcelona.449.971MBImbricacions
Perea, M.P.; Massip-Bonet, À. (eds.) (2018). Noves aproximacions a la lexicografia dialectal. Barcelona: Universitat de Barcelona.449.93NOVImbricacions

2019

Referència del llibreTopogràficÍndex escanejat
DD.AA. (2019). Anuari de la joventut de les Illes Balears 2019. (2019). Palma: Institut Balear de la Joventut (IBJOVE) de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports; Grup d'Investigació i Formació Educativa i Social (GIFES), Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques de la Universitat de les Illes Balears, i Departament de Desenvolupament Local del Consell de Mallorca, a través de la Direcció Insular de Joventut.305.23ANU
Escartí, V.J. (ed.) (2019). Nunc dimitis: estudis dedicats al professor Antoni Ferrando. València: Publicacions de la Universitat de València.
449.9FER NUN
Giralt, J.; Francho, L. (2019). La normalización social de las lenguas minoritarias. Saragossa: Universitat de Saragossa.371.829NOR
Hogan-Brun, G.; O’rourke, B. (eds.) (2019). The Palgrave Handbook of Minority Languages and Communities. Londres: Palgrave Macmillan.305.7PAL
Moreno Cabrera, J.C. (2019). La determinació nacional: Catalunya davant l'ofensiva espanyolista (2009-2018). Argentona: Voliana.320.549MOR
Serra, S.; Ripoll, E. (2019). Identitats nacionals i nacionalismes a l’estat espanyol a l’època contemporània. Palma: Institut d’Estudis Baleàrics.320.946IDE
Aïkhenval’d, A. (2018). How gender shapes the world. Oxford: Oxford University.410AIK
Ferrando, A. (2018). Fabra, Moll i Sanchis Guarner. La construcció d’una llengua moderna de cultura des de la diversitat. València: Publicacions de la Universitat de València.449.9FAB FER
Linzmeier, L. (2018). Kontaktinduzierter Lautwandel, Sprachabbau und phonologische Marker im Sassaresischen. Tübingen : Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KG. 440LIN
Moreno, J. C. (2018). L'imperi de la llengua comuna: guia de l'imperialisme lingüístic espanyol. Argentona: Voliana.306.44MOR
Ngũgĩ Wa Thiong'o. (2017). Desplaçar el centre: la lluita per les llibertats culturals. Barcelona: Raig Verd.869.09NGU
Ngũgĩ Wa Thiong'o. (2017).Descolonitzar la ment: la importància de la recuperació de la llengua pròpia en la construcció de la identitat nacional, cultural, social i històrica. Barcelona: Raig Verd.896.09NGU
Junyent, C. (2016). Escoles a la frontera. Vic: Eumo.370.946 7JUN
Sessarego, S.; Tejedo-Herrero, F. (eds.) (2016). Spanish Language and Sociolinguistic Analysis. Àmsterdam: John Benjamins Publishing Company.306.442SPA
Wilson, J.; Boxer, D. (eds.) (2015). Discourse, politics and women as global leaders. Àmsterdam: John Benjamins Publishing Company.320.082DIS
Bayley, R.; Cameron, R. (eds.) (2013). The Oxford handbook of sociolinguistics. Oxford: Oxford University.410OXF
Junyent, C. (2012). El rol de les llengües dels alumnes a l'escola. Barcelona: Horsori.
306.446JUN
Mackey, A.; Gass, S. (2011). Research Methods in Second Language Acquisition: A Practical Guide (GMLZ - Guides to Research Methods in Language and Linguistics). Nova Jersey: Willey-Blackwell. València: Publicacions de la Universitat de València.
401.93RES

Disponibles en línia
DD.AA. (2017). Language in Society. Vol. 46., núm 1. Cambridge: Cambridge University Press.
Doughty, C.; Long, M. (2003). The handbook of Second Language Acquisition. Regne Unit: Blackwell Publishing Ltd.

2018

Referència del llibreTopogràficÍndex escanejat
Vila, F. Xavier i Boix-Fuster, Emili (eds.) (2018). La promoció de l'ús de la llengua des del sistema educatiu: realitats i possibilitats. Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona.449.98VIL
Bastardas, A.; Boix-Fuster, E.; Torrens Guerrini, R.M. (coord.) (2018). El català, llengua mitjana d’Europa. Multilingüisme, globalització i sostenibilitat lingüística. Barcelona: Octaedro. 306.449CAT
Marí, I. (2018). Les Balears en un context global . Mallorca: Institució Francesc de Borja Moll.946.754MAR
D’Anna, L. (2017). Italiano, siciliano e arabo in contatto. Profilo sociolinguistico della comunità tunisina di Mazara del Vallo. Palermo: Centro di Studi Filologici e Linguistici Siciliani.453DAN
Escribano, D. (2017). El conflicte lingüístic a les illes Balears durant la Segona República (1931-1936). Palma: Lleonard Muntaner, editor.946.75ESC
Mazak, C., Carrol, K. (2017). Translanguaging in higher education beyond monolingual ideologies. Bristol: Multilingual Matters.418.007TRA
Melià, J. i Vanrell, M.M. (coord.). Enquesta d’usos lingüístics a les Illes Balears 2014. Anàlisi. Conselleria de Cultura, Participació i Esports (Govern de les Illes Balears); Departament de Cultura (Generalitat de Catalunya); Universitat de les Illes Balears. 306.44ENQ
Riera, E. (2017). Justícia lingüística i societats mixtes: una defensa de la pluralitat. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Institut d’Estudis de l’Autogovern.410RIE
Verhoeven, L. i Perfetti, C. (ed.). (2017). Learning to read across languages and writing systems. Regne Unit: Cambridge University Press . 401.93LEA
Alén, C., Djorjevic, K., Gardies, P., Kis-Marck, A., Lochard, G. (eds.) (2016). Rencontres en sciences du langage et de la communication: mélanges offerts à Henri Boyer par ses collègues et amis. Paris: L’Harmattan.
410REN
Ledgeway, A. i Maiden, M. (2016). The Oxford Guide to the Romance Languages. Regne Unit: Oxford University Press.440OXF
Potriquet, G. Huck, D., Truchot, C. (2016). "Droits linguistiques" et "droit à la langue": identification d'un objet d'étude et construction d'une approche: actes du colloque international de Strasbourg organisé les 25 et 26 septembre 2014 . Limonges: Lambert-Lucas.306.446DRO
Simon Tarrés, Antoni (2016). Llengua i política a la Catalunya del segle XVII. Alexandre Ros i Gomar (1604-1656). Barcelona: Editorial Afers.306.449SIM
Terrado, J. i Sabaté, F. (2016). El naixement de la consciència lingüística a l’edat mitjana. Lleida: Pagès editors.491.9NAI
Cagiao, J.; Jiménez-Salcedo, J. (coords.) (2015). Políticas lingüísticas en democracias multilingües. Madrid: Catarata. 306.449POL
DD. AA. (2015). Informe de política lingüística 2015. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de cultura. 306.449INF
Vila, X. i Bretxa, V. (2015). Language Policy in Higher Education. The Case of Medium-Sized Languages. Bristol : Multilingual Matters.418.007 1LAN
Llompart, J. M. (2014). Selecció de pròlegs. A cura de Pilar Arnau. Volums I i II. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat; Palma: Universitat de les Illes Balears.849.9LLO I
Mucignat, R. (2014). The friulan language: identity, migration, culture. Newcastle Upon Tyne: Cambridge Scholars.459.9FRI
Gelabert, A. (2010). Comunicació metge-malalt. Reflexions per a un canvi de model. València: Marge Books.610.696GEL
Camps, A.; Zayas, F. (coord.). (2006). Seqüències didàctiques per aprendre gramàtica. Barcelona: Graó.808.02SEQ
Castellanos, C. (2000). Llengua, dialectes i estandardització. Barcelona: Octaedro.306.449CAS