Enllaços

Institucions

Govern de les Illes Balears
Inclou informació institucional sobre el govern de les Illes Balears i sobre el territori, a més d’informació d’interès per al ciutadà com notificacions oficials.

Generalitat de Catalunya
Pàgines amb la informació sobre la Generalitat de Catalunya, la història i els seus departaments, dades sobre la llengua i la cultura catalana…

Generalitat Valenciana
Amb informació institucional de la Generalitat Valenciana, les conselleries, apartats per al turisme, oferta pública, documentació jurídica i administrativa.

Govern d’Andorra
Lloc del Govern del Principat d’Andorra. Conté informació sobre el cap de govern, un organigrama, secció de notícies i cercador.

Consell d’Eivissa
Pàgina institucional del Consell d’Eivissa, amb informació útil per al ciutadà, a més de recursos turístics i altres informacions sobre l’illa.

Consell Insular de Formentera
Web del Consell Insular de Formentera.

Consell de Mallorca
Pàgines amb informació sobre l’estructura, composició i activitats de l’òrgan de govern de l’illa.

Consell Insular de Menorca
Inclou informació sobre les àrees i conselleries, organismes, ajuntaments, publicacions.

Administració lingüística

Direcció General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears
Inclou informació sobre les actuacions i campanyes promogudes des de la Direcció General, recursos per aprendre català i informació administrativa.

Servei de Normalització Lingüística del Consell de Mallorca
Inclou tota la informació relacionada amb la normalització lingüística que promou el Consell de Mallorca: cursos, recursos en línia, premis, convocatòries de subvencions per fomentar l’ús de la llengua, servei d’assessorament i campanyes per ampliar la presència del català arreu.

Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya
Pàgines d’aquesta direcció general que és l’òrgan d’anàlisi direcció, planificació, coordinació i execució de la política lingüística de la Generalitat de Catalunya.

Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme de la Generalitat Valenciana
Inclou informació sobre la organització, funcions, legislació, situació social de la llengua, proves de català, etc.

Servei de Política Lingüística i Àrea de Llengua Catalana del Govern Andorrà
En aquest web hi ha el text de la Llei d’ordenació d’ús de la llengua oficial, un extracte amb els drets i deures dels ciutadans en matèria lingüística, dades sociolingüístiques d’aquest territori pirinenc, eines i materials de consulta sobre la llengua per Internet, campanyes de dinamització, informació sobre ajuts i premis, i una llista de vincles relacionats amb la llengua catalana.

Entitats culturals

Institut d’Estudis Baleàrics
L’Institut d’Estudis Baleàrics és un organisme que depèn del Govern de les Illes Balears dedicat al foment de la llengua i la cultura de les Balears. L’àrea de llengua ofereix als ciutadans de les Illes diverses possibilitats per a l’aprenentatge del català: cursos presencials, semipresencials, a distància, tallers per a joves, centres de català, etc.

Institut Menorquí d’Estudis
Institut Menorquí d’Estudis és una fundació pública creada pel Consell Insular de Menorca el 1985 per a fomentar i divulgar treballs d’investigació a l’illa de Menorca. En aquesta pàgina hi trobareu dades de l’entitat, activitats, publicacions…

Institut d’Estudis Eivissencs
L’Institut d’Estudis Eivissencs és entitat adscrita a l’Institut d’Estudis Catalans, membre de la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana, conveniada amb la Universitat de les Illes Balears, membre del Consell Acadèmic de l’Institut d’Estudis Baleàrics, membre de la Confederación Española de Centros de Estudios Locales (CECEL). En aquesta pàgina hi trobareu dades de l’entitat, activitats, publicacions…

Institut d’Estudis Catalans
En aquestes pàgines s’inclou informació sobre les diferents seccions de l’Institut d’Estudis Catalans, el diccionari normatiu, consultes lingüístiques…

Institut Ramon Llull
Consorci constituït la primavera del 2002 per la Generalitat de Catalunya i el Govern de les Illes Balears per tal de promoure la projecció exterior de la llengua i la cultura catalanes. Dades de l’entitat, notícies i actualitat.

UNESCOCAT – Centre UNESCO de Catalunya
Centre que difon els ideals de la UNESCO a través de les seves activitats i fa arribar a aquest òrgan internacional les aportacions de la comunitat cultural catalana. Els seus objectius són difondre els ideals, documents i activitats de la UNESCO en els àmbits educatiu, del patrimoni, d’accés al coneixement i de sostenibilitat ambiental; i fomentar la cultura de la pau, l’educació en valors i en els drets humans, la diversitat cultural i lingüística, i el diàleg interreligiós.

Acadèmia Valenciana de la Llengua
L’Acadèmia Valenciana de la Llengua és una institució de caràcter públic creada per la Generalitat Valenciana i adscrita a Presidència. Té per objecte determinar i elaborar la normativa lingüística del català a les terres del País Valencià.

Institut d’Estudis Andorrans
Presenta les activitats de l’Institut, els diferents centres de recerca de l’IEA, novetats, publicacions …. 

Xarxes de recerca i documentació sociolingüístiques

Centre de Documentació de la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya
Aquest centre està especialitzat en legislació lingüística, política i planificació lingüístiques, lingüística aplicada i matèries afins. Creat el 1991, constitueix el primer centre de documentació de l’Estat espanyol, i un dels més importants de la Unió Europea en la seva matèria.

CRUSCAT: coneixements, representacions i usos del català
El CRUSCAT és una xarxa científica dependent de l’Institut d’Estudis Catalans que aplega diversos centres i grups de recerca que treballen sobre la situació i l’evolució del català arreu dels Països Catalans. El principal objecte d’estudi són els usos, els coneixements i les representacions de la llengua.

Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació (CUSC)
Pàgines d’aquest centre de la Universitat de Barcelona. Ofereixen informació sobre els seus objectius, les activitats de recerca, els membres del centre, serveis i recursos per aprendre sociolingüística.

Mercator 
Té com a objectiu principal la creació d’un banc de dades que reculli tots els documents jurídics i/o normatius que configuren el marc lingüístic europeu (preferentment de les institucions i llengües de la Unió Europea). Hi destaquem la recollida i processament de les notícies de premsa que genera la implantació de les diverses normatives jurídiques.

Societat Catalana de Sociolingüística
La SOCS ha estat i és un lloc de confluència de persones, que des de diferents disciplines (sociologia, lingüística, antropologia, psicologia, dret, ciència política, història…) han volgut descriure i canviar la realitat social de les llengües als nostres països. La SOCS ha organitzat, des de la seva creació, debats i seminaris sobre tot tipus d’aspectes sociolingüístics, tant per part d’especialistes del país com d’arreu. La revista de la SOCS és l’anuari Treballs de Sociolingüística Catalana, que es publica des del 1977. L’associació, des del 1991, compta amb un representant en el Consell Social de la Llengua Catalana, creat per la Generalitat de Catalunya. També és entitat filial de l’Institut d’Estudis Catalans des del gener de 2008. L’actual president és Miquel Àngel Pradilla.

Publicacions

Publicacions en curs

Apunts de sociolingüística i política lingüística
El Centre de Recerca en Sociolingüística i Comunicació de la Universitat de Barcelona (CUSC-UB) us presenta una nova iniciativa de divulgació de dades sociolingüístiques: el butlletí Apunts de sociolingüística i política lingüística. L’objectiu dels Apunts, de publicació mensual, és funcionar com un aparador de la producció científica del CUSC que sigui rellevant per a la gestió de la diversitat lingüística a casa nostra, i facilitar que els resultats de la recerca arriben —en català i de forma accessible— als agents implicats i al conjunt de la societat catalana. Darrer número: juny de 2019.

Langage et société
Langage et Société és una revista pluridisciplinar fundada l’any 1977, especialitzada en l’estudi del llenguatge, les llengües del discurs en tant que fenòmens socials, situades històricament i social. El seu objectiu és difondre coneixements sobre anàlisi del disucrs, sociologia del llenguatge, estudis de les interaccions verbals. Publica essencialment articles en francès, però un article de cada número és en una altra llengua (anglès, espanyol, alemany, etc.). Cada número comprèn diverses parts: un dossier temàtic organitzat sota la la responsabilitat del comitè de redacció, dos atricles (“varia”) i ressenyes. Aquesta revista té el reconeixement científic del CNRS. Darrer número: febrer de 2019.

Llengua, societat i comunicació
La revista, amb una periodicitat anual, conté una sèrie d’articles que estan acompanyats per resums en català, castellà i anglès. També conté un recull de premsa que inclou alguns articles apareguts als mitjans de comunicació relacionats amb el tema central de cada número, i una llista d’enllaços d’interès que poden proporcionar més informació sobre el que s’hi llegirà. Darrer número: 2019.

Cahiers de Praxématique 
Les Cahiers de praxématique, revista publicada sense discontinuïtat des de la seva fundació l’any 1983, acull estudis originals sobre la producció, la comprensió i la circulació dels significats. Inicialment vinculada a treballar en lingüística praxemàtica, la revista es va obrir ràpidament a diversos enfocaments destinats a comptabilitzar els processos de significació en el treball en produccions lingüístiques localitzades, sigui quina sigui la seva naturalesa (oral, escrita, multimodal, interactuant). …). Publica tot tipus d’anàlisis, teòriques, epistemològiques, descriptives, metodològiques i aplicatives, i fomenta projectes multidisciplinaris i innovadors. Darrer número: 2019.

Multilingua
Multilingua és una revista acadèmica que publica sis monogràfics per volum. S’ha establert com un fòrum internacional per a la recerca interdisciplinària en diversitat lingüística. Temes: bi i multilingüisme, ensenyament i aprenentatge de la llengua, política lingüística, comunicació inter i multiculturalitat, traducció i interpretació en contextos socials, estudis sociolingüísitca sobre llenguatge i comunicació en la globalització, transnacionalisme, migració i mobilitat a través de l’espai i el temps. Darrer número: 2019.

Revista de Llengua i Dret
La Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, fundada el 1983, de periodicitat semestral, publica estudis acadèmics sobre el llenguatge administratiu i jurídic, el dret lingüístic, la política lingüística i la sociolingüística. L’Escola d’Administració Pública de Catalunya n’és l’entitat editora. Darrer número: juny de 2019.

Treballs de Sociolingüística Catalana
Treballs de sociolingüística catalana és l’anuari de la Societat Catalana de Sociolingüística, filial de l’Institut d’Estudis Catalans. El primer número aparegué el 1977. Des de la seva fundació i fins al número 14/15 (2000) la revista ha estat dirigida per Francesc Vallverdú i publicada per Editorial Tres i Quatre. El número 16 (2002) va estar a càrrec de Francesc Vallverdú i Emili Boix, mentre que a partir del 17 aquest darrer n’és el director. Des del número 11 la revista compta amb un Consell de Redacció. Actualment també compta amb un Comitè de Redacció. Darrer número: 2019.

Ethnologue. Llengües del món
The Ethnologue: Languages of the World és una publicació de SIL International, inicialment en llibre i actualment en base web, que conté dades estadístiques sobre 7111 llengües del món.

Publicacions que ja no s’editen

Cahiers de Sociolinguistique
Revista de sociolingüística editada per Presses Universitaires de Rennes codirigida per Th. Bulot i Ph. Blanchet publicada entre l’any 1996 i el 2011. Darrer número: 2011.  

Curs. Coneixements, usos i representacions socials de la llengua catalana
L’edició de la revista CURS (Coneixements, usos i representacions socials de la llengua catalana) va respondre inicialment a la voluntat de publicar, en forma de breus articles, els resultats dels treballs més interessants elaborats pels alumnes de magisteri de la Universitat de les Illes Balears que cursaven l’assignatura 3801.Sociolingüística. Així mateix, i com a resultat del procés de construcció de la revista, hem considerat oportú anar incloent-hi articles d’altres procedències, elaborats per estudiants d’altres especialitats i d’altres universitats, membres del GRESIB o col·laboradors esporàdics, que tracten aspectes de les mateixes temàtiques, relacionats amb les Illes Balears o amb altres territoris de parla catalana. La revista es complementa amb enllaços a articles de membres del GRESIB apareguts en altres publicacions electròniques. Darrer número: 2014.

DiversCité
DiversCité Langues és un diari i fòrum electrònic sobre “dinàmica del llenguatge”. Aquest camp temàtic de la construcció se centra en les interrelacions entre fenòmens lingüístics i fenòmens socioculturals. DiversCité Langues es preocupa especialment per la diversitat, el pluralisme i la complementarietat de les situacions lingüístiques en el context de la globalització dels intercanvis i les societats. Darrer número: 2005.

Llengua i ús
Llengua i Ús. Revista Tècnica de Política Lingüística és una publicació semestral de la Direcció General de Política Lingüística que té com a objectiu principal oferir als tècnics i tècniques de planificació lingüística articles amb contingut útil per a la tasca que duen a terme. Darrer número: 2016.

Noves SL. Revista de Sociolingüística
Publicació en format electrònic de la Direcció General de Política Lingüística dedicada a la sociolingüística i matèries afins, adreçada primordialment als especialistes i als  responsables de les agències relacionades amb aquesta matèria, amb la voluntat de difondre coneixements, potenciar la realització de treballs i facilitar la comunicació entre els seus lectors i lectores. La publicació ha estat editada des de l’any 2000 fins al 2009. Darrer número: 2009.

Assessorament lingüístic

> Gabinet d’Onomàstica
El Gabinet d’Onomàstica (Toponímia i Antroponímia) fou creat el dia 28 d’abril de 1995 per la Universitat de les Illes Balears (institució oficial consultiva per a tot el que faci referència a la llengua catalana) com a servei i suport per a la docència, la recerca i el desenvolupament en el camp de l’onomàstica i de les tecnologies associades que es desenvolupen a la UIB.

> Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears
El Servei Lingüístic s’encarrega, entre altres funcions, de facilitar als membres de la comunitat universitària la formació necessària en llengua catalana i l’aprenentatge de llengües modernes i vetllar per la qualitat lingüística de les actuacions de la Universitat, proporcionar la traducció dels documents científics i institucionals i, en general, donar resposta a qualsevol necessitat lingüística que sorgeixi a la vida universitària.

> Servei d’Assessorament Lingüístic del Consell de Menorca
Lloc web del Servei d’Assessorament Lingüístic del CIM, on podreu trobar continguts relacionats amb l’ús i el foment de la llengua catalana en l’àmbit de l’illa de Menorca.

> Gabinet de Terminologia
Pàgines d’aquest servei, col·laborador del Centre de Terminologia TERMCAT, creat gràcies al conveni de cooperació que es va signar el 29 de gener de 1991 entre la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports i la Universitat de les Illes Balears, amb la finalitat de coordinar i potenciar les iniciatives en el camp de la terminologia en l’àmbit de les illes Balears.

> Serveis lingüístics per a l’àmbit sanitari
Pàgina que recull tots els recursos, serveis i informacions específics dels serveis lingüístics de l’àmbit sanitari.

> La planificació lingüística en el món
El web del Centre International de Recherche en Aménagement Linguistique (CIRAL) ofereix un directori de situacions i polítiques lingüístiques de 176 estats (sobirans o no). Permet fer la cerca per: continents, ordre alfabètic, llengua, tipus de política lingüística, temes i mapa del món.

>Unitat per l’Educació Multilingüe (UEM-UA)
La UEM té com a objectiu oferir assessorament als centres educatius en matèria d′educació plurilingüe, potenciar la investigació universitària sobre aquesta àrea i transferir els resultats de la investigació sobre fenomen del multilingüisme des d′una perspectiva educativa, evolutiva i sociolingüística.

Congressos i jornades

>Jornades de recerca Xarxa CRUSCAT
Jornades de recerca organitzades de manera biennal per la Xarxa CRUSCAT. Darrera edició: IV Jornades «La recerca sociolingüística en l’àmbit de la llengua catalana» (2018).

> Jornada de Sociolingüística d’Alcoi
La Jornada de Sociolingüística d’Alcoi té lloc cada any al voltant de la relació entre llengua i societat, concretament amb l’objectiu d’analitzar i debatre sobre l’ús del valencià i aconseguir la normalitat del seu ús en tots els àmbits socials. Darrera edició: XXIV Jornada de Sociolingüística d’Alcoi 2019.

>Second International Conference on Sociolinguistics
Insights from Superdiversity, Complexity and Multimodality. 6-8 September 2018, Eötvös Loránd University, Budapest.

>Sociolinguistics Symposium
Des de la seva creació al West Midlands College, al Regne Unit, el 1976, la sèrie de simposis de sociolingüística (celebrats biennalment) s’ha convertit en el fòrum acadèmic clau del seu camp. És una conferència internacional que atreu delegats de tot el món i que ha estat constantment a l’avantguarda dels desenvolupaments acadèmics de la sociolingüística. Darrera edició: 27-30 de juny de 2018, Universitat d’Auckland (Nova Zelanda).

Altres pàgines d’interès

> Les pàgines de Gabriel Bibiloni
Pàgines d’aquest professor de Filologia catalana de la Universitat de les Illes Balears. En elles proporciona recursos molt diversos de lingüística. També ofereix un apartat biogràfic i un apartat amb les seves publicacions.

>ésAdir
L’ésAdir és el portal lingüístic de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) que ofereix els materials elaborats al llarg dels anys pels equips d’assessorament lingüístic de les diverses empreses de la CCMA i que es revisen i s’amplien constantment, d’acord amb l’actualitat i les necessitats expressives diàries dels nostres mitjans.

>Totdret
Aquestes pàgines són un fruit de la col·laboració entre l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears, que d’ençà de l’any 2008 han signat convenis que confien a la institució acadèmica la tasca d’assessorament per a la qualitat lingüística en aquells mitjans de comunicació.

>Optimot
Optimot, consultes lingüístiques, és un servei que ofereix la Direcció General de Política Lingüística en col·laboració amb l’Institut d’Estudis Catalans i el Centre de Terminologia TERMCAT.