Enquestes sociolingüístiques

En aquest apartat hi trobareuen questes realilitzades per diferents organismes que contenen dades sociolingüístiques sobre els residents de les Illes Balears.

Informe «Actituds i usos lingüístics dels joves de les Illes Balears»

L’informe AULIJOVIB, duit a terme pel Grup de Recerca Sociolingüística de les Illes Balears (GRESIB) per encàrrec de la Direcció General de Política Lingüística, és un estudi que combina la metodologia quantitativa i qualitativa. Els objectius generals són: comprendre els processos que afavoreixen o dificulten l’ús del català i altres llengües entre joves en diferents contextos; aprofundir en les percepcions dels joves cap a la unitat de la llengua i la variació diatòpica així com a les normes d’ús com la convergència lingüística; analitzar els discursos sociolingüístics dels joves i estudiar les possibles estratègies i les accions més eficaces per implementar polítiques lingüístiques que afavoreixin l’augment de l’ús social del català entre els joves. La recollida de dades de l’informe s’ha estructurat a partir de grups de discussió, entrevistes individuals i fitxes d’usos lingüístics i hàbits de lleure.

Enquesta d’Usos Lingüístics a les Illes Balears, 2014. Anàlisi

L’EULIB2014 analitza la situació sociolingüística de les Illes Balears a partir d’un qüestionari adreçat a la població de 15 anys i més que es va dur a terme durant els darrers mesos del 2013 i el primer del 2014. Es va dissenyar per adaptar-se als canvis continus en la realitat demogràfica, social i econòmica dels territoris de parla catalana, al mateix temps que es mantenia la continuïtat respecte de l’anterior edició de l’enquesta desenvolupada a les Illes Balears (ES2004) i la comparabilitat amb la resta d’enquestes realitzades als altres territoris. Va ser una enquesta telefònica amb mostreig estratificat per territori, sexe i edat. Les estimacions es varen fer amb relació als coneixements i usos lingüístics en les relacions interpersonals i en els diversos àmbits d’ús. S’estructura en 11 capítols, entre els quals s’inclouen una introducció que conté la metodologia de l’enquesta i les conclusions.

Enquesta modular d’hàbits socials 2010 «Usos lingüístics»

El mòdul d’«Usos lingüístics», tercer de l’Enquesta modular d’hàbits socials (EMHS), té com a objectiu primordial avaluar la situació actual de la llengua catalana a les Illes Balears. Els principals aspectes que avalua aquest mòdul són aquests:

  • Coneixement de les quatre habilitats bàsiques: comprensió oral, expressió oral, comprensió escrita i expressió escrita.
  • Ús de la llengua catalana en diversos contextos socials: ús habitual, canvi de llengua i transmissió familiar.
  • Representacions entorn de la llengua

Enquesta sociolingüística 2003. Coneixements lingüístics, usos i representacions de la població de les Illes Balears

L’Enquesta sociolingüística 2003 (ES2003) és un estudi demoscòpic sobre els coneixements lingüístics de la població resident a les Illes Balears, sobre els seus usos lingüístics en diferents contexts i amb diferents interlocutors, i sobre les seva visió de la situació sociolingüística de les Illes. Per les dimensions de la mostra i les característiques del qüestionari, es tracta de l’estudi de major envergadura fet mai a les Balears sobre aquesta matèria

Enquesta sobre els coneixements de llengua catalana (2003)

Document elaborat pel CDSIB que recull les dades de l’ES2003 referent a coneixements de llengua catalana segons el lloc de residència, segons l’origen, segons l’edat i segons el gènere.

Enquesta sobre el coneixement de la llengua catalana (2002)

Document elaborat pel CDSIB a partir de l’enquesta elaborada per l’empresa Sondymarck per al Govern de les Illes Balears entre la població a partir de 18 anys.